PANCHKARMA TREATMENTS AT DIVYAM:

SIRODHARA:

1

KATIBASTI:

1

NASYA:

1

SHASTHISHALIK PIND SWED:

1

SIROBASTI:

1

RAKTAMOKSHANA:

1

JANUBASTI::

1